englishpolskieespañolitalianočesky
Aktualności Misja Upowszechnianie Rezultaty Kursy Partnerzy Kontakt

Aktualności

Czwarte spotkanie robocze partnerów projektu ETEROB

Czwarte, podsumowujące spotkanie robocze partnerów projektu ETEROB (Energooszczêdna renowacja zabytkowych budynków) odbyło siê w dniach 16–17 października 2015. Miejscem spotkania była siedziba włoskiego partnera projektu, Fundazione Musei Senesi, Siena, Włochy.W trakcie spotkania podsumowano realizacjê zadañ powierzonych każdemu z partnerów oraz zatwierdzono ostateczny kształt i zawartoœæ obszernego kursu opracowanego w Bydgoskiej Szkole Wyższej, lidera projektu. Omówiono zasady preprowadzenia kursu pilotażowego, w tym zajêæ praktycznych. Zaprezentowano zasady przydzielania punktów ECVET dla wszystkich modułów i jednostek nauczania kursu. Uczestnicy spotkania zapoznali siê z działalnoœcią i dobrymi praktykami Regionalnej Agencji Energii Odnawialnej.


 

Drugie spotkanie

Drugie spotkanie robocze zespołu realizującego projekt transferu innowacji programu Leonardoda Vinci odbyło się w Karlovy Vary, Czechy, w dniach 09/10/2014 do 10/10/2014. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Czech, Hiszpanii, Polski i Włoch. Każdy z partnerów przedstawił bieżący stan wykonania zadań projektowych. Ustalono cele i zadania na kolejny okres trwający do kwietnia 2015 roku. Przedstawiciele Bydgoskiej Szkoły Wyższej, lidera projektu, przedstawili treść raportu z postępu prac Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Dotychczasowy przebieg prac został oceniony pozytywnie. 10 października zespół projektowy odbył spotkanie w Centrum Budownictwa Energooszczędnego uniwersytetu praskiego UCEEB). Uczestnicy zapoznali się z wyposażeniem laboratoriów badawczych i bieżącymi pracami nad nowymi materiałami dla budownictwa energooszczędnego prowadzonymi w Centrum.

Spotkanie inaugurujące Projekt

“ETEROB – Europejski Program Szkolenia z Energooszczędnej Renowacji Starych Budynków” w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji odbyło się w dniach 8-9 maja, 2014 w siedzibie BSW w Bydgoszczy. Podczas dwudniowych obrad wszyscy partnerzy mieli wystarczająco dużo czasu dla ustanowienia bezpośredniej i zorganizowanej współpracy (partnerów z Czech, Hiszpanii, Polski i Włoch, zaangażowanych w realizację Projektu. Spotkanie rozpoczął Mariusz Trojański, który zaprezentował wszystkim partnerom główne cele i rezultaty Projektu. Następnie każdy z partnerów miał sposobność przedstawienia swojej instytucji. Wszyscy partnerzy dyskutowali o pakietach roboczych i zgodzili się na podział roli liderów w kierowaniu pracami dla każdego pakietu roboczego. Po zakończeniu obrad partnerzy zwiedzili jedno z najważniejszych miast regionu o bogatej historii. W czasie obiadu zamykającego spotkanie partnerzy dzielili się doświadczeniami z wcześniej realizowanych projektów.This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein