englishpolskieespañolitalianočesky
Aktualności Misja Upowszechnianie Rezultaty Kursy Partnerzy Kontakt

Upowszechnianie

Nowy
Wstęp

Głównym celem upowszechniania i komunikacji jest popularyzacja działań podejmowanych w projekcie ETEROB tak, aby jego rezultaty były trwałe i skuteczne. Będzie to osiągnięte poprzez wykorzystywanie różnych materiałów i kanałów komunikacji, jak również ustnego przekazywania informacji na różnych wydarzeniach.

Cele planu popularyzacji i komunikacji

Dokument zawiera plan upowszechniania i komunikacji przyjęty w projekcie ETEROB – projekt wspierany przez Unię Europejską w programie transferu innowacji Leonardo da Vinci.

 

Jego zamierzeniem jest sformalizowanie wszystkich planowanych działań upowszechniających w trakcie realizacji projektu, dostarcza wskazówek odnośnie podejścia i ustanowienia kluczowych dat odnoszących się do planowanych działań, aby zapewnić, że informacja jest przekazywana zainteresowanym grupom w odpowiednim czasie i w sposób najbardziej efektywny.

W ujęciu bardziej szczegółowym, celami planu upowszechniania i komunikacji są:

1. Zdefiniowanie metod komunikacji w ramach projektu
2. Opisanie projektu ETEROB pod kątem znaczenia i narzędzi komunikacji
3. Zapewnienie odpowiednich środków upowszechniania projektu ETEROB

 

Cele popularyzacji i komunikacji dla Projektu ETEROB

Przewodnie zasady strategii komunikacji i marketingu

Komunikacja jest procesem dwukierunkowym. To nie jest tylko przekazywanie wiadomości „w dół”, od koordynatora do partnerów, równie ważna jest komunikacja od partnerów do koordynatora oraz między partnerami.

Odpowiedzialność

NorthCom Ltd. jest odpowiedzialny za działania związane z upowszechnianiem i komunikacją. Niemniej jednak, wszyscy partnerzy projektu będą brać udział we wszystkich podejmowanych działaniach.

Poziomy upowszechniania i komunikacji

Plan upowszechniania podzielony jest na trzy obszary strategiczne, tak że koncentracja działań opiera się na tym, gdzie i kiedy działanie upowszechniające jest najbardziej oczekiwane i skuteczne. 

Strategiczne obszary docelowe to: are:

 Grupy docelowe

Plan upowszechniania i komunikacji bierze pod uwagę działania celem zainteresowania następujących obszernych kategorii grup docelowych:

 Przekaz komunikacyjny

Konsorcjum zdefiniuje charakter przekazów informacyjnych wysyłanych do kilku grup docelowych. Podstawowym celem jest skoncentrowanie się na pozytywnych osiągnięciach i korzyściach, które mogliby uzyskać. To wymaga porozumienia i starannej koordynacji między wszystkimi stronami, które mogą występować jako rzecznicy lub źródła informacji o projekcie. Niespójne fakty, liczby, akcenty i punkty widzenia należy unikać za wszelką cenę.

 

Kluczowe komunikaty, które będą przesyłane, to:

 Narzędzia i kanały komunikacji i upowszechniania

Kanały komunikacji normalnie istnieją w społeczeństwie jako sposoby przesyłania informacji od jednej strony (nadawca) do drugiej (odbiorca). Najczęściej wykorzystywanymi kanałami komunikacji w projekcie, to:

1. Ustny przekaz bezpośredni
2. Poczta
3. Telefon (stacjonarny lub komórkowy)
4. Faks
5. E-mail
6. Wideorozmowa
7. Sieci społecznościowe (Facebook, LinkedIn, G+, itd.)

 

Podstawowe narzędzia komunikacji są tworzone w celu przechowywania i przesyłania określonych informacji. Narzędziami komunikacji bezpośrednio związanymi z realizacją projektu są:

 

1. Logo projektu – element graficzny wyrażający unikalność projektu w sposób logiczny i estetyczny
2. Formularz dokumentu projektowego – formularz dokumentu wzbogacony o logo projektu i pisemną informację  o atrybutach projektu, mający na celu ujednolicenie dokumentów projektowych
3. Witryna internetowa projektu prezentująca cele projektu, partnerów i rezultaty projektu

 

 This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein